شار پژوهان آتیه نگر

  • مجری طرح های پزوهشی

  • عملیاتی و داده کاوی سیستم اطلاعات مکانی

  • سنجش از دور

مجری طرح های پژوهشی، عملیاتی و داده کاوی، سیستم اطلاعات مکانی و …
مسئولیت محتویات و عملکرد و ... وب نتها و وب سایتهای طراحی و تحویل شده توسط گروه بین المللی آریاسان، تماما متوجه دارندگان و متقاضیان مربوطه، وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.